Pasientklager ved kjeveortopediske saker

  • Klager under 10.000 kroner behandles av Norsk kjeveortopedisk forening (NKF)
  • Klager over 10.000 behandles av Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Dersom klagen omhandler beløp over ti tusen kroner kan du søke om erstatning på NPEs nettsider.

Klagenemnden

Her får du en oversikt over saksgangen ved pasientklager. Det må sendes en skriftlig klage til klagenemnda. En kopi av klagen blir sendt til pasientens tannlege og partene skal seg i mellom prøve og komme frem til en løsning.

Dersom partene ikke kommer fram til en minnelig ordning, vil klagenemnda be om en redegjørelse fra tannlegen og om å få tilsendt kopi av journalen, inkludert røntgenbilder, modeller, fotografier etc. Tannlegens redegjørelse blir sendt til pasienten til orientering, og pasienten har da mulighet til å kommentere redegjørelsen. Hvis klagenemnda mener det er behov for det, blir pasienten også innkalt til en klinisk undersøkelse. På grunnlag av det tilsendte materialet og eventuell klinisk undersøkelse, vil klagenemnda avgi en kjennelse som sendes begge parter.

Anke og ta videre klagesaken

Tannleger som er medlem av Tannlegeforeningen, er forpliktet til å følge klagenemndas avgjørelse, eventuelt etter å ha anket saken inn for en sentral ankenemnd i Tannlegeforeningen. Hvis pasienten ikke er fornøyd med den avgjørelse som klagenemnda er kommet frem til, kan det fortsatt klages til Helsetilsynet i fylket eller Statens helsetilsyn. Hvis konflikten hovedsakelig dreier seg om økonomi og eventuelt krav om erstatning, kan saken forfølges via domstolene.

NTFs klagenevnd for kjeveortopediske saker

Klagenemndens mandat er begrenset til saker som fullt ut kan løses ved at klagen underkjennes, honoraret nedsettes eller tilbakebetales, eller tannlegen med klagerens samtykke pålegges å korrigere arbeidet eller gjøre det om. Det ligger utenfor nemndens mandat å vurdere forholdet opp mot NTFs etiske regler. Saker som gjelder overtredelse av NTFs etiske regler, kan oversendes til lokalforeningens styre.

Klagenemnden kan IKKE behandle følgende saker:

01

Saker der nedsettelsen av honoraret eller korrigeringen er over 10 tusen kroner.

Klagesak der nedsettelsen av honoraret eller korrigeringen/omgjøringen har større verdi enn NPEs nedre grense for behandling, 10 tusen kroner. Dersom honoraret eller korrigeringen/omgjøringen har større verdi enn 10 tusen kroner, kan NPE kontaktes (Norsk pasientskadeerstatning: www.npe.no).

02

Krav ut over den nevnte nedsettelse eller tilbakebetaling

Klagesak der klageren under saken opplyser at han vil reise krav ut over den nevnte nedsettelse eller tilbakebetaling, f.eks. oppreisningserstatning for tort og svie. I slike saker kan NPE kontaktes (Norsk pasientskadeerstatning: www.npe.no).

03

Pris på utført behandling

Klagesak der klagen dreier seg om prisen på utført behandling. I slike saker kan konkurransetilsynet kontaktes (konkurransetilsynet.no).

04

Prisopplysningsforskrift eller feil ved trygdeoppgjør

Klagesak der det klages på manglende overholdelse av prisopplysningsforskrift eller feil ved trygdeoppgjør. I slike saker kan konkurransetilsynet kontaktes (konkurransetilsynet.no).

05

Under eller overbehandling

Klagesak der det klages på under- eller overbehandling. I slike saker kan NPE kontaktes (Norsk pasientskadeerstatning: www.npe.no).

06

Saker som ikke kan løses ved nedsettelse av honoraret

Klagesak som ikke kan løses ved nedsettelse av honoraret, f.eks. ved varige nerveskader. I slike saker kan NPE kontaktes (Norsk pasientskadeerstatning: www.npe.no).

07

Det har gått 5 år eller mer før klagen ble sendt

Klagesak på tannbehandling som er utført 5 år eller mer før klagen ble sendt til klagenemnden.

08

Vurdere forholdet opp mot NTFs etiske regler.

Det ligger utenfor nemndens mandat å vurdere forholdet opp mot NTFs etiske regler. Saker som gjelder overtredelse av NTFs etiske regler, kan oversendes til lokalforeningens styre (tannlegeforeningen.no/om-ntf/lokalforeninger.html).

08

Vurdere forholdet opp mot helsepersonelloven

Det ligger utenfor nemndens mandat å vurdere forholdet opp mot helsepersonelloven (se mer om helsepersonellloven her: lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64#KAPITTEL_1). I slike saker skal fylkesmannen kontaktes.

NTFs klagenevnd for kjeveortopediske saker kan kontaktes dersom din sak IKKE hører til ett eller flere av punktene (1-9) over.

Klager ved kjeveortopediske saker

Ved saker under 10.000 kan du kontakte NKFs klagenevnd. Kontaktinformasjon under.

Leder Øystein Reikvam

Telefon til klinikken: +47 33 46 34 40
Epost: nkfklagenemnda@gmail.com

Styremedlem Jon Myrebøe

Telefon til klinikken: +47 33 18 20 18
Epost: nkfklagenemnda@gmail.com

Styremedlem Lino Thorlakson

Telefon til klinikken: +47 33 31 55 66
Epost: nkfklagenemnda@gmail.com